FCM

 

FCM

 

Walaa Abdullah bafail Lecturer wbafil@kau.edu.sa

Jmanah Ibrahim Aljuhani Teaching Assistant jialjohani@kau.edu.sa

Abdulaziz Saleh Alghamdi Teaching Assistant ashalghamdi1@kau.edu.sa

Abdullah Khalid Al-Saekhan Teaching Assistant aalsaekhan@kau.edu.sa

 

 

 


Last Update
1/17/2023 8:38:57 AM